Start Kontakt BIP         


PP nr 11 - panel administracyjny
LOGOWANIE

Login:
Hasło:
GOŚCIMY
Ogółem: 161867
Dzisiaj: 2
On-line: 3
 

Komunikaty dla rodziców


Komunikat z dnia: 02.09.2019

Porozumienie 2019/20

POROZUMIENIE

§1

1.    Zawarte w dniu ……………………… r. pomiędzy:

Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Przedszkolem Publicznym nr 11 im. Marii Kownackiej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wspólna 20,

reprezentowanym przez dyrektora Panią Danutę Kapsa

a

Rodzicem/opiekunem prawnym:

………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkałą/ym:

…………………………………………………………………………………………………………..…...

legitymującą/cym się dowodem osobistym seria ……………………nr …………………………………

wydanym……………………………………………………………………………………………...…………….…. o świadczenie usług dla dziecka …………………………………………………………….

data ur. ……………………….    PESEL…………………………………….zwanego dalej „dzieckiem“.

2.    Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego realizowania podstawy programowej w wymiarze 5-ciu godzin dziennie.

3.    Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z zajęć dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczych w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

4.    Wnosi się opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu ponad czas niezbędny na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie, w wysokości 1,00 zł. (słownie: jeden złotych 00/100) za jedną godzinę realizacji tych zajęć.

5.    Miesięczną wysokość powyższej opłaty ustala się jako iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.

6.    W przypadku uczęszczania do Przedszkola więcej niż jednego dziecka z rodziny opłatę za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze ponad czas realizacji podstawy programowej pobiera się tylko od jednego dziecka.

7.    Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne są zwolnione z dodatkowej opłaty za pobyt w przedszkolu.

§2

1.    Wysokość stawki żywieniowej za śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi 7,00 zł.

2.    Opłata za żywienie naliczana będzie „z dołu”.

3.    Przedszkole zastrzega sobie prawo dokonania zmiany wysokości stawki żywieniowej. O powyższej zmianie usługobiorcy zostaną powiadomieni przez dyrektora Przedszkola w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń, w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą.

§3

1.  Deklarowany czas pobytu dziecka w Przedszkolu:

£   do 5 godzin

£   powyżej 5 godzin

£   pobyt z żywieniem

£   pobyt bez żywienia

2.    Pobyt dziecka w Przedszkolu jest rejestrowany za pomocą terminala. Rodzic/prawny opiekun otrzymuje bezpłatnie 2 karty do logowania, które podlegają zwrotowi w momencie wypisu dziecka z Przedszkola.

3.      Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do osobistego odbioru dziecka z Przedszkola najpóźniej do godz.: 16.00.

4.      Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę.
W takim wypadku upoważnienie zostaje złożone jako załącznik nr 1 do porozumienia.

§4

1.    Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do wnoszenia opłat w wysokości określonej w niniejszym porozumieniu po wcześniejszym ustaleniu kwot wpłaty z intendentem przedszkola.

2.    Opłaty za pobyt w Przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wnosi się „z dołu” do dnia 10 następnego miesiąca w kasie placówki lub na rachunek bankowy.

3.    Wpłata za godziny na rachunek bankowy nr :67 1020 2674 0000 2202 0144 9446 W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, za które wnoszona jest opłata, po wcześniejszym ustaleniu kwot wpłaty z intendentem Przedszkola.

4.    Opłaty za żywienie dziecka w Przedszkolu uiszcza się do 10 dnia następnego miesiąca w kasie placówki lub wpłaca na rachunek bankowy nr:  23 1020 2674 0000 2402 0144 9461.W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, za które wnoszona jest opłata, po wcześniejszym ustaleniu kwot wpłaty z intendentem Przedszkola.

5.    W przypadku zawarcia porozumienia w trakcie miesiąca opłata wymieniona w § 4, pkt 2 i 3 naliczana będzie proporcjonalnie od dnia zawarcia porozumienia.

6.    Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat Przedszkole naliczy odsetki w ustawowej wysokości.

7.    Szczegółowy sposób naliczania odpłatności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu określa Wewnętrzna Procedura Pobierania Opłat za Przedszkole przyjęta w Przedszkolu.

§5

1.    Porozumienie zawiera się na okres od 02.09.2019r. do 31.08.2020r.

2.    Nieterminowe regulowanie odpłatności za przedszkole przez rodzica/ prawnego opiekuna będzie skutkowało wszczęciem procedury zmierzającej do wyegzekwowania należnych opłat.

3.    Rodzic/prawny opiekun może rozwiązać porozumienie w każdym czasie za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4.    Porozumienie wygasa, bez konieczności jego odrębnego rozwiązania, na skutek:

1)   nie uiszczenia przez dwa kolejne miesiące należnych opłat. Wygaśnięcie następuje ostatniego dnia drugiego miesiąca, za który nie uiszczono opłaty;

2)   nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 14 dni kalendarzowe bez powiadomienia przedszkola. Wygaśnięcie następuje następnego dnia po upływie kolejnych 14 dni kalendarzowych.

§6

1.    Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Przedszkola oraz zarządzenia dyrektora placówki.

2.    Rodzice/opiekunowie prawni deklarują:

1)   przestrzeganie zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Przedszkola;

2)   współdziałanie z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu;

3)   przyprowadzanie oraz odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną zgodnie z danymi podanymi w załączniku nr 1 niniejszego porozumienia;

4)   terminowe wnoszenie opłat ustalonych w niniejszym porozumieniu;

5)   natychmiastowe zawiadomienie przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola;

6)   przyprowadzanie do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.

§7

1.    Rodzic/prawny opiekun oświadcza, że podane w porozumieniu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie zobowiązuje się do podania zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszego porozumienia zmian w tym zakresie.

2.    Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

Dane rodzica/prawnego opiekuna, które będą widniały na fakturze wystawianej przez Przedszkole za usługi świadczone przez Przedszkole (należy podać w przypadku jeśli są inne niż podane dane
w §1 pkt. 1 niniejszego porozumienia.

Imię, nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna)........................................................................................

adres zamieszkania.......................................................................................................................................

§9

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                            ..........................................................

(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna)                                       (data, podpis, pieczęć Przedszkola)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że:

  1. administratorem podanych danych jest Przedszkole Publiczne nr 11 z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Wspólna 20
  2. z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail kontakt@arx.net.pl
  3. celem przetwarzania podanych danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
  5. podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z wymienionych w zapytaniu działań;
  6. podane dane będą przechowywane przez okres edukacji dziecka u administratora danych;
  7. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
  8. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
  9. może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

Załącznik nr 2 do Porozumienia

………………………………………………….

Pieczęć przedszkola

KARTA INFORMACYJNA

Dziecko: ………….………………………………………………                         ………………………….

Nazwisko i imię                                                                                PESEL

Zakres

Deklaracja

Udział dziecka w wycieczkach organizowanych przez przedszkole

□ TAK……….□ NIE

Zgoda na publikację imienia, nazwiska, wizerunku, uzdolnień, osiągnięć edukacyjnych i sportowych

(w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem przedszkola – wydarzenia, pokazy, kronika, tablo, promocja placówki itp.)

□ TAK……….□ NIE

Zgoda na publikowanie prac dziecka , (w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem przedszkola  i promocja placówki)

□ TAK……….□ NIE

Udział dziecka w zajęciach dodatkowych ……………………

……………………………………………………………….

□ TAK……….□ NIE

Zgoda na badania przesiewowe

□ TAK……….□ NIE

Zgoda na okresowe przeglądy czystości głowy dziecka

□ TAK……….□ NIE

 

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

……..……………………….………………..

Imię i nazwisko oraz podpis

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem podanych danych jest Przedszkole Publiczne nr 11 im. Marii Kownackiej, ul. Wspólna 20,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, adres email: pp11@przedszkole.ostrowiec.pl, nr tel.:
41 239 01 31;

2.     Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Państwa, w zakresie i celach określonych w treści zgody, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3.     Mają Państwo prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4.     Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

5.     Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Przedszkola w zakładce RODO oraz w gabinecie Dyrektora;

 

 

Załącznik nr 1 do Porozumienia

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI

 

…………………………………………………………

Nazwisko i imię dziecka

 

Nazwisko i imię osoby upoważnionej

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu tożsamości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuję, że wymienione osoby wyraziły zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w celu upoważnienia do odbioru dziecka.

 

……………..………..……………………………………

Podpis rodzica /opiekuna prawnego

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem podanych danych jest Przedszkole Publiczne nr 11 im. Marii Kownackiej, ul. Wspólna 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, adres email: pp11@przedszkole.ostrowiec.pl, nr tel.:
41 249 01 31

2.     Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z § 2 ust 8 Statutu Przedszkola - bezpiecznego odbioru dziecka z placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.     Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

4.     Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Przedszkola w zakładce RODO oraz w gabinecie Dyrektora;

 

 

 

 

Komunikat z dnia: 11.04.2019

Wyniki Rekrutacji

    Dnia 9 kwietnia 2019r.zostały udostępnione listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2019-2020. Rodziców dzieci ,które zostały zakwalifikowane prosimy o dostarczenie oświadczeń woli /druk do pobrania w przedszkolu/ do 16 kwietnia. 19 kwietnia zostanie upubliczniona lista dzieci przyjętych na podstawie zgromadzonych oświadczeń woli.Na wolne miejsca zostaną ponownie rozpatrzone wnioski dzieci nieprzyjętych w I etapie rekrutacji. Listy dzieci do wglądu na drzwiach przedszkola oraz stronie internetowej w zakładce aktualności.

Komunikat z dnia: 14.04.2015r.

Wyniki rekrutacji

< Decyzją Komisji Rekrutacyjnej wszystkie złożone wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie. Zapraszamy na dni otwarte w dniach 20-22 kwietnia od godz. 15:00

Komunikat z dnia: 19.07.2014

Spotkanie orgqnizacyjne rok szkolny 2014/2015

Pierwsze spotkanie dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 4 września 2014r o godz.16:00.

Komunikat z dnia: 07.04.2014r.

Dni adaptacyjne

W dniach od 7 do 9 kwietnia w godz.15:00 - 17:00 w przedszkolu zorganizowano dla dzieci nowo przyjętych zajęcia adaptacyjne . Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy razem z dziećmi.

Komunikat z dnia: 19.02.2014r.

Rekrutacja na rok szkolny 2014-2015

< Zgodnie ze zmianami do ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013r.rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, zainteresowani kontynuacją ,w terminie od 19 do 28 lutego składają "Deklaracje" ,które są do pobrania u wychowawczyń grup.Pozostali zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola w terminie od 3 do 21 marca składają "Wniosek" wraz z załącznikami ,który będzie do pobrania w przedszkolu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta>

Komunikat z dnia: 29.08.2013r.

Rok szkolny 2013/2014

W dniu 2 września zapraszamy wszystkie przyjęte dzieci do przedszkola. Szczegóły organizacyjne dotyczące odpłatności i zawarcie umów odbędzie się na zebraniu z rodzicami dnia 5 września o godz. 16:00.

Komunikat z dnia: 10.04.2013r.

Wyniki rekrutacji

Dnia 10 kwietnia zakończono rekrutację do przedszkola na nowy rok szkolny 2013/2014. Zapraszamy zainteresowanych rodziców do sprawdzenia list umieszczonych na drzwiach przedszkola.

Komunikat z dnia: 25.02.2013

Zapisy do przedszkola

1 marca 2013 roku od godz. 8:00 rozpoczynamy przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola na nowy rok szkolny 2013/2014.Karty do pobrania w przedszkolu. Zapraszamy

Komunikat z dnia: 03.09.2012r.

Umowa na pobyt dziecka w przedszkolu

Zawarta w dniu …………................. pomiędzy Przedszkolem Publicznym nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wspólna 20 reprezentowanym przez dyrektora: Danutę Kapsę a Rodzicem /opiekunem prawnym ........................................................................................ zamieszkałym ........................................................................................................................... legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .................. nr…………………………… wydanym przez ........................................................................................................................... zwaną/zwanym dalej „Usługobiorcą” o świadczenie usług dla dziecka ..................................................................................... ur. ........................................................... PESEL …………………………… zwanego dalej „dzieckiem“. § 1 1. Zasady opłat za usługi świadczone przez Przedszkole określa uchwała nr XI/105/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Zarządzenie nr II/436/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. 2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego realizowania podstawy programowej w wymiarze 5-ciu godzin dziennie, tj. od godz. 8.00 do 13.00. 3. Przedszkole umożliwia: - odpłatne korzystanie z zajęć dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczych w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, - odpłatne korzystanie z wyżywienia. 4. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe prowadzone poza godzinami realizacji podstawy programowej np. nauka języka obcego, rytmika i inne. 5. Wnosi się opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie w wysokości 2,10 zł za każdą godzinę . 7. Opłata naliczana będzie „z góry” na podstawie zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu bez możliwości zwrotu tej odpłatności w przypadku nieobecności dziecka. 8. Przy pobycie dziecka w przedszkolu ponad zadeklarowany czas opłata określona w pkt. 5 będzie naliczana za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń. 9. Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwa od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. 10. W ramach opłaty za zajęcia dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńcze w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej, przedszkole zapewnia: - zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem, - gry i zabawy edukacyjne, wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny oraz społeczny dziecka, - zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dziecka, - gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka. § 2 1. Wysokość stawki żywieniowej za śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi 5zł. 2. Opłata za żywienie naliczana będzie „z góry”. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za żywienie w dniach nieobecności zostanie zwrócona w formie rozliczenia opłaty za żywienie w miesiącu następnym. Warunkiem zwrotu opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka w przedszkolu jest zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godz. 9:00 w dniu nieobecności wraz z przewidywanym okresem nieobecności. 3. Przedszkole zastrzega sobie prawo dokonania zmiany wysokości stawki żywieniowej. O powyższej zmianie usługobiorcy zostaną powiadomieni przez dyrektora przedszkola w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń, w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą. Zmiany stawki żywieniowej dokonuje się w formie aneksu do umowy. § 3 1. Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko będzie przebywało w przedszkolu powyżej 5 godzin tj. od godz. …………………. do godz. ……….…………. i będzie korzystało z całodziennego wyżywienia, tj.: śniadanie, obiad, podwieczorek . 2. Usługobiorca zobowiązuje się do osobistego odbioru dziecka z przedszkola najpóźniej do godz.:16.00. 3. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę. W takim wypadku upoważnienie zostaje złożone jako załącznik do umowy. § 4 1. Usługobiorca zobowiązuje się do wnoszenia opłat w wysokości określonej w niniejszej umowie. 2. Opłaty za przedszkole wnosi się do dnia 20 każdego miesiąca, na rachunek bankowy nr 07 1240 1372 1111 0010 4649 6103 lub u intendentki w przedszkolu. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę przedszkola. 3. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat Przedszkole naliczy odsetki w ustawowej wysokości. § 5 1. Umowę zawiera się na okres od 03.09.2012r. do 30 06. 2013r. 2. Przedszkole może rozwiązać umowę w przypadku nieterminowego, dwukrotnego nieuregulowania należności w ciągu roku szkolnego, ze skutkiem na koniec miesiąca, za który nie została uregulowana należność. 3. Przedszkole może rozwiązać umowę ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym trzykrotnie przedłużono czas pobytu dziecka w przedszkolu w stosunku do zadeklarowanego. 4. Usługobiorca może rozwiązać umowę w każdym czasie za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. § 6 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa o systemie oświaty, statutu przedszkola. 2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla przedszkola. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 7 Usługobiorca oświadcza, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie zobowiązuje się do podania zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy zmian w tym zakresie. § 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ………………………………… ……………………………….. (data, podpis Usługobiorcy) (data, podpis, pieczęć Przedszkola) Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w umowie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). …………………………………………………. (Data i podpis Usługobiorcy)

Komunikat z dnia: 04,07,2011r.

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje: § 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00 w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). § 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 1, a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne: 1) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczający światem, 2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania, 4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 5) zajęcia z języków obcych, ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 2,10 zł (słownie: dwa złote 10/100) na kaŜde dziecko. § 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń określonych w § 2 ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. § 4. Wysokość opłaty, której mowa w § 2 ulega obniŜeniu: 1) o 25% za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola, 2) 50% za trzecie i kolejne dzieci uczęszczające do przedszkola. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. § 6. Tracą moc: 1) uchwała Nr XXIX/399/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, 2) uchwała Nr XXXII/440/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. § 7.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. § 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. Przewodniczący Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Komunikat z dnia: 30.09.2011rok

Informacja o zebraniu Rodziców

b Dnia 30. 09.2011 roku o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci zapisanych do grupy współfinansowanej przez Unię Europejską. Pozostali rodzice planowane spotkanie organizacyjne: 02 września 2011 roku godz. 16:00

Komunikat z dnia: 13.05.2011r.

Dni otwarte w przedszkolu

Dnia 30 i 31 maja t.j.poniedziałek,wtorek, godz.15:30 do 17;30 zapraszamy rodziców i dzieci nowo zapisane do przedszkola na dni otwarte.Natomiast 1 czerwca z okazji Miedzynarodowego Dnia Dziecka zapraszamy o 10:50 na widowisko o Koziołku Matołku

Komunikat z dnia: 05.04.2011

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2011/2012

Listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2011/2012 będa udostępnione po 12 kwietnia 2011roku .

Komunikat z dnia: 26.10.2010

Bezpłatne zajęcia w ramach projektu\"Moje przedzkole\"

Od grudnia 2010roku w przedszkolu rozpoczyna się realizacja projektu obejmującego bezpłatne zajęcia w zakresie : zajęcia z języka angielskiego plastyki, teatralne, rytmiczno-ruchowe, logopedyczne, wydłużenie godzin pracy pzredszkola do 17:00

Komunikat z dnia: 08.02.2010r.

1% dla mojego przedszkola

<>Podajemy nr KRS oraz nazwę OPP dla wszystkich zainteresowanych przekazaniem 1% dla \"mojego przedszkola\" nazwa stowarzyszenia OPP: Stowarzyszenie Rodziców na rzecz pomocy szkołom \"Przyjazna Szkoła\" Numer KRS : 0000031762 cel szczegółowy: Przedszkole Publiczne nr 11 143901000005 nazwa i nr

Komunikat z dnia: 04.12.2010r.

Bal karnawałowy w przedszkolu

Dnia 7 stycznia 2010 roku w godz. od 10:00 do 12:00 będzie w przedszkolu zorganizowany \"Bal karnawałowy\" dla dzieci przedszkolnych .Dla uatrakcyjnienia zabawy prosimy rodziców o przygotowanie kostiumów i przebrań.

Komunikat z dnia: 01.12.2009r.

<>Mikołajki w pzredszkolu

Dni 4 grudnia dzieci w przedszkolu odwiedzi św. Mikołaj razem z Koziołkiem Matołkiem ,który opowie o swoich przygodach .Każde z dzieci otrzyma od św. Mikołaja paczkę ze słodyczami oraz zabawki do wspólnej zabawy w grupie przedszkolnej.

Komunikat z dnia: 28 sierpnia 2009r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci z grup żywieniowych rozpocznie się w dniu 1 września 2009r.

Schodzenie się w godzinach od 6.00 do 9.00.
Natomiast dla dzieci z grupy bez żywienia rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 1 września o godzinie 9.00.
Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy przedszkola będą podane na spotkaniu z rodzicami, które odbędzie się w pierwszym tygodniu września w godzinach popołudniowych.
Zapraszamy

Komunikat z dnia: 23.06.2009r.

Dni adaptacujne w przedszkolu

W dniach 22.06.-24.06.2009r. w przedszkolu organizowane są dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjetych na rok szkolny 2009/2010. Celem tych dni jest poznanie nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa ,które daje dzieciom obecność rodziców podczas zajęć i zabaw.

Komunikat z dnia: 25.05.2009r.

Dzień Dziecka w przedszkolu

W ramach obchodów \"Dnia Dziecka\" w okresie od 27 maja do 5 czerwca ,przedszkole zorganizowało wiele atrakcji.Plan obchodów: 27 maja -występ grupy cyrkowej, 1 czerwca zabawy w parku osiedlowym. 2 czerwca,wycieczka do \"Swiata Kucyków\"grupa Słoneczka i \"Supełki -wycieczka do Kurozwęk gr. \"Plastusie i \"Biedronki\" 5 czerwca teatrzy pt \"Złota rybka\"

Komunikat z dnia: 25.05.2009r.

Dzień Matki i Ojca

<>W dniach od 25 do 29 maja 2009r. w każdej grupie przedszkolnej odbywają sie uroczystości związane z obchodami Dnia Matki i Ojca. <>Harmonogram uroczystości znajduje się na tablicy ogłoszeń rodziców.

Komunikat z dnia: 13 maja 2009r.

Warsztaty plastyczne

<> W dniach 14 i 15 maja 2009r. dzieci z grup najstarszych 6-7 latki obejrzą wystawę plastyczną w Galerii BWA oraz wezmą udziął w zorganizowanych warsztatach plastycznych na ternie Galerii.

Komunikat z dnia: 22.04.2009

Rekrutacja dzieci na rok szkolony 2009/2010

W dniu 14 04.2009r. komisja rekrutacyjna dokonała naboru dzieci zgłoszonych na rok szkolny 2009/2010. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z listami wywieszonymi w gablocie przed przedszkolem.

Komunikat z dnia: 16.01.2009r.

Bal w przedszkolu

Dnia 06.02.2009r.o godz.10:00 dla dzieci uczeszczających do przedszkola ,odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY. Prosimy rodziców o przygotowanie na ten dzień kostiumów do przebrania dzieci.

Komunikat z dnia: 03.12.2008r.

Zajęcia otwarte dla rodziców

W miesiącu grudniu w przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice mogą zaobserwować umiejętności swoich dzieci podczas prowadzonych zajęć.

Komunikat z dnia: 28.11.2008r.

Andrzejki w przedszkolu

W dniu 28.11.2008r.w przedszkolu odbyły się wróżby andrzejkowe w ramach ,których dzieci: -wysłuchały gawędy dotyczacej tradycji wróżb andrzejkowych -poznały przysłowia ludowe związane ze zwyczajem zabaw andrzejkowych -wysłuchały wierszaWiersz czarnoksięzników -bawiły się i wróżyły z Czarnoksiężnikiem

Komunikat z dnia: 2008.11.25

Św. Mikołaj

Dnia 05.12.2008r. (t.j. w piątek) dzieci w przedszkolu odwiedzi św. Mikołaj, który wszystkim grzecznym dzieciom przyniesie prezenty. Mikołaj obiecał niespodzianki dla wszystkich grup przedszkolnych.
Z niecierpliwwością czekamy na jego odwiedziny.

Komunikat z dnia: 2008.11.26

Spotkanie z policjantem

Dnia 27.11.2008 r. o godz. 11.00 odbedzie się spotkanie z policjantem w celu przyblizenia tematyki \"Bądź bezpieczny\"


Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_