Start Kontakt BIP         


PP nr 11 - panel administracyjny
LOGOWANIE

Login:
Hasło:
GOŚCIMY
Ogółem: 166598
Dzisiaj: 30
On-line: 2
 

Oferta edukacyjna

Fundamenty przyszłych umiejętności, stylu życia kształtują się już w wieku przedszkolnym, to dzięki naturalnej aktywności (dziecko) jest najbardziej podatne w tym okresie na wpływy otoczenia oraz wpływy pedagogiczne. Wykorzystując te predyspozycje i pamiętając, że jest to okres powstawania i rozkwitu zabawy poprzez tę formę realizuje się wiele treści zawartych w programie nie zapominając również o pozostałych formach pracy przedszkola.
W ofercie edukacyjnej Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz program M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska "Nasze przedszkole", który uwzględnia podstawowe dziedziny oddziaływania odpowiadające różnorodnym sferom osobowości dziecka, określając zadania i treści, które są realizowane w sposób całościowy.

Program "Nasze przedszkole"

Jednym z zasadniczych czynników rozwoju człowieka, obok uwarunkowań biologicznych, wpływów środowiskowych i wychowania, jest aktywność jednostki wyrażona w toku podejmowanych czynności motorycznych, werbalnych i umysłowych.

Aktywność małego dziecka służy poznawaniu otoczenia, coraz sprawniejszej orientacji w nim, ocenianiu własnych możliwości, nawiązywaniu kontaktów społecznych, przekształcaniu rzeczywistości. Doświadczanie świata dzięki aktywności własnej pomaga w gromadzeniu, rejestrowaniu i reorganizowaniu danych stanowiących istotę regulacji stosunków między dzieckiem a otoczeniem społeczno-kulturowym. Cechą aktywności jest ukierunkowanie na osiągnięcie wyniku, co przyczynia się do podejmowania przez dziecko działań zorientowanych na cel, wymagających nazywania problemów i poszukiwania sposobów służących ich rozwiązywaniu. Aktywność jest więc fundamentalnym elementem radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz warunkiem osiągania sukcesów.

Aktywność, według transgresyjnego sposobu rozumienia rozwoju człowieka, nabiera dodatkowo znaczenia w kontekście dążenia jednostki do podkreślania swojej indywidualności w toku podejmowania różnorodnych działań. To, co dziecko będzie chciało robić, dlaczego, w jaki sposób, w jakim tempie, do czego będzie zmierzać, jak bardzo wynik jego działania będzie odbiegał od oczekiwanego, na ile będą to działania niestandardowe, stanowi o wartości, dojrzałości podmiotu. Jest więc pewne, że w toku aktywnego działania rozwija się osobowość dziecka.

Tak rozumiane znaczenie aktywnej działalności dla rozwoju człowieka skłoniło autorki programu do ujęcia treści edukacyjnych w obszarach odpowiadających różnym formom aktywności dziecięcej. Z uwagi na różnorodność kryteriów klasyfikacji, zarówno w literaturze psychologicznej, jak i pedagogicznej, form aktywnych działań podejmowanych przez dzieci, zaproponowany w programie układ ma charakter autorski. I tak z ogólnie rozumianej aktywności wyodrębniono następujące jej przejawy: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową, zdrowotną, w ramach których wyszczególnione zostały dodatkowe kategorie . Aby wykazać ich zgodność z założeniami ministerialnymi, zestawiono je w przedstawionym schemacie, z jednoczesnym ujęciem numeru obszaru edukacyjnego z podstawy programowej.

Aktywność własna, aby mogła odegrać właściwe sobie znaczenie w rozwoju dziecka, musi współwystępować z wpływem otoczenia, w którym jednostka żyje i działa. Dlatego też od świadomie organizowanej działalności nauczyciela przedszkola oczekuje się, że w toku procesu edukacyjnego będzie miało miejsce sprzyjanie dziecięcej aktywności. Z racji tego, że typową formą działalności, w której wyraża się i rozwija pełna aktywność psychomotoryczna dziecka, jest zabawa, zaproponowane treści programowe powinny być traktowane jako punkt wyjścia do organizowania wspólnych zabaw będących terenem aktywnego nabywania doświadczeń przez wychowanków.

W wyniku podejmowanych przez dzieci działań należy spodziewać się efektów tej aktywności. Mimo różnorodności doświadczeń dziecięcych, splotu czynników warunkujących tempo rozwoju, zindywidualizowanego charakteru oddziaływań pedagogicznych przedszkola oczekiwać można pewnego, wspólnego dla wszystkich dzieci, zakresu kompetencji, jakimi powinny charakteryzować się w konsekwencji stosowanych w praktyce założeń programowych. Stąd propozycja umieszczenia w programie, po zaprezentowaniu treści z zakresu danego obszaru aktywności, wykazu postulowanych efektów działalności edukacyjnej przedszkola, ujętego w postaci listy kompetencji nabytych przez wychowanków.Ponadto realizujemy program "Nauki czytania i pisania od 3-lat" Br. Rocławskiego do którego prowadzenia kadra pedagogiczna została przygotowana pod kierunkiem prof. Br. Rocławskiego i zakupiono klocki literowe "LOGO" ,które są niezbędne do prowadzenia tej metody /dla każdego dziecka/

Metoda fonetyczno- literowo- barwnej opracowana przez B. Rocławskiego, proponuje zmianę sposobu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania, sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych, świadomości ortograficznych oraz wydłużenie czasu na przygotowanie do nauki czytania oraz maksymalne skrócenie samej nauki.

Również na jakość czytania znaczny wpływ ma ogólny stan języka dziecka, dlatego w zajęciach i zabawach stosuje się ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne jak również usuwanie lekkich wad wymowy wykorzystując wiedzę logopedyczną.

W miejsce literowania, sylabizowania proponuje się ćwiczenia w "ślizganiu się" z litery na literę, od samogłoski do spółgłoski. Taka technika umożliwia dziecku osiągnięcie umiejętności płynnego czytania ze zrozumieniem. W grupie dzieci sześcioletnich można przejść do cichego czytania, które będzie służyło do czytania książek, rozwiązywania problemów matematycznych. Dzieci sześcioletnie, które potrafią przeczytać samodzielnie krótki tekst i opowiedzieć jego treść będą nagradzane "Złotą Odznaką Czytelnika".

W metodzie tej nauczyciel rozpoczyna pracę od syntezy, ponieważ synteza głoskowa jest podstawą nauki czytania. Rozpoczęcie właściwych ćwiczeń przygotowujących do syntezy i analizy fonemowej program przewiduje już w grupie najmłodszej tj. w wieku trzech lat. Służą temu ćwiczenia w syntezie sylabowej, które zbliżają dzieci do syntezy fonemowej, a ta stanowi jeden z głównych celów zabaw przygotowujących do czytania.

Ćwiczenia w zakresie syntezy i analizy fonemowej i wyrazów o prostej budowie przewidziane są w grupie dzieci pięcioletnich, a w najstarszej grupie zaleca się syntezę i analizę fonemową z utrudnieniami tzn. wydłużenie przerw między wybrzmiewanymi głoskami. Ćwiczenia rozwijające analizator słuchowy łączone są z ćwiczeniami rozwijającymi analizator wzrokowy. Na tym etapie budzi się już u dzieci świadomość ortograficzna, poprzez kolorowe oznaczenie dwuznaków, trójznaków i tych liter w wyrazach, gdzie występują rozbieżności między pisownią a wymową. Wprowadza się dwie litery jednocześnie na jednym zajęciu jeżeli są symbolami graficznymi dla tej samej głoski np. u-ó, ch-h, ż-rz, ś-si, ć-ci, dź-dzi itp., zwracając uwagę na to, że liter tych nie można użyć dowolnie.

Dzieci poznają litery w trakcie obcowania z całym alfabetem. Do zabaw konstrukcyjnych już od najmłodszej grupy przedszkolnej wprowadza się klocki dydaktyczne do nauki czytania i pisania (klocki z literami LOGO).. Na pierwszy plan wysuwa się litery pisane, ponieważ bierne poznawanie liter wywołuje chęć pisania. Uczy się dzieci poprawnego kreślenia liter.

W języku polskim sposób czytania i pisania wymaga od dziecka dobrej orientacji w przestrzeni, dlatego należy nauczyć dzieci wskazywania lewej i prawej strony ciała, serce stanowi punkt odniesienia.

Ogólnopolski program Uczymy Dzieci Programować


W naszym przedszkolu dzieci uczą się programowania na macie Mistrzów Kodowania, w programie ScratchJr, przy użyciu Ozobotów oraz nowość - GeniBotów.

OZOBOTY i GENIBOTY to małe roboty, które można programować z niespotykaną łatwością. Programując z wykorzystaniem robotów, dzieci są oswajane z nowoczesną edukacją i w praktyczny sposób doświadczają powiązania pomiędzy teorią a praktyką.
Ucząc się programowania dzieci spędzają czas wspólnie z rówieśnikami rozwiązując zadania szukając wspólnie najlepszych rozwiązań . Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ile dbanie o swój wszechstronny rozwój. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów.
Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie już w przedszkolu , wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych .
Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_