Start Kontakt BIP         


PP nr 11 - panel administracyjny
LOGOWANIE

Login:
Hasło:
GOŚCIMY
Ogółem: 160752
Dzisiaj: 26
On-line: 1
 

Aktualności

PROCEDURA BEZPIECZENSTWA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 11 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM


PROCEDURA BEZPIECZENSTWA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 11
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI
W  OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM
ZWIĄZANYM Z COVID-19


W okresie od 6 maja 2020 r. przedszkole będzie udostępnione dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.


§1


 1. Rodzic zgłasza  telefonicznie do przedszkola potrzebę opieki nad dzieckiem
  w przedszkolu oraz składa oświadczenie (zał.1) za pośrednictwem e-maila lub
  w wersji papierowej w siedzibie przedszkola.

 2. W dbałości o bezpieczeństwo dziecka i pracowników przedszkola rodzic jest 

            zobowiązany:

 1. Przekazać  istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, podczas przyprowadzania do przedszkola, oraz aktualny numer telefonu w razie potrzeby kontaktu.

 2. Zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust podczas drogi do i z placówki.

 3. Przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

 4. Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 5. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.

 6. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

 7. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. 
§2

Organizacja opieki


 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej  sali lub jeżeli to możliwe dwóch salach w celu przewietrzenia i dezynfekcji sali w której dzieci schodziły się i przebywały co najmniej 3 godziny.

 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. /jeżeli to możliwe co najmniej przez tydzień/

 3. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.

 4. Rodzic, nie wchodzi do przedszkola, lecz w wiatrołapie/przed budynkiem, przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi przedszkola , który dezynfekuje ręce dziecka płynem dezynfekującym , następie  przebiera je w szatni i wprowadza do grupy przedszkolnej przekazując pod opiekę nauczycielowi. 

 5. Odbiór dziecka odbywa się w analogiczny sposób. Rodzic dzwonkiem informuje osobę upoważnioną przez  dyrektora o woli odbioru dziecka pozostając na zewnątrz budynku.

 6. Woźna po weryfikacji upoważnionej osoby do odbioru, wyprowadza dziecko z grupy, przygotowuje do wyjścia  na zewnątrz i przekazuje bezkontaktowo rodzicowi oczekującemu na zewnątrz budynku .

 7. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 rn2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*

 8. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek, wc). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych znajdujących się w niej sprzętów.

 9. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 11. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

 12. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 13. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 14. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk , tylko osoby zdrowe).

 15. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka rodzice/opiekunowie udostępniają aktualny nr telefonu.

 16. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

 18. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

 19. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 20. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku).


§ 3


Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni


 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

 2. Należy dopilnować, aby pracownicy  dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
  w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje.

 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 9. Przy organizacji żywienia (kuchnia)  obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk  pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 10. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać w zmywarce gastronomicznej.


§ 4


Organizacja żywienia 


 1. Podczas produkcji posiłków należy stosować obowiązujące w placówce procedury postępowania wynikające z wdrożonego systemu HACCP oraz dobre praktyki higieniczne i dobre praktyki produkcyjne.

 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia do pracy w bloku żywieniowym osób wykazujących objawy chorobowe typu: gorączka, kaszel, osłabienie, trudności
  w oddychaniu itp.

 3. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki lub wyznaczonej osobie wszelkich objawów chorobowych grypopodobnych takich jak gorączka, kaszel, ból mięśni, złe samopoczucie.  

 4. Osoba, która wykazuje objawy chorobowe nie może być dopuszczona do pracy 

w żadnym charakterze.

 1. Pracownicy bloku żywieniowego mają również obowiązek powiadomić pracodawcę
  o kontakcie z osobą zarażoną lub osobami z jej otoczenia – w takim przypadku pracownik również nie może być dopuszczony do pracy na żadnym stanowisku.

 2. Dla pracowników bloku żywieniowego należy zapewnić właściwą do potrzeb ilość środków ochrony osobistej typu maseczki lub przyłbice, rękawice jednorazowe wykonane z materiałów posiadających dopuszczenie do kontaktu z żywnością, dodatkową odzież roboczą oraz dodatkowe środki do dezynfekcji rąk; 

 3. Na stanowiskach utrzymania higieny rąk należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekcyjnym – zasady dezynfekcji rąk.  

 4. W miarę możliwości pracownicy powinni zachować między sobą dystans społeczny, wynoszący minimum 1,5 m; personel bloku żywieniowego nie może kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w bloku żywieniowym osób postronnych.

 6. Zabronione jest wnoszenie na stanowiska związane z obróbką żywności jakichkolwiek rzeczy osobistych typu torebka, telefon komórkowy czy jedzenie; 


§ 5

Środki ostrożności na etapie przyjęcia dostawy produktów spożywczych


 1. Środki spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków mogą być dostarczane wyłącznie przez sprawdzonych, kwalifikowanych dostawców posiadających wdrożone procedury systemu HACCP oraz będących pod stałym nadzorem służb sanitarnych.

 2. Kontakt z dostawcami należy ograniczyć do niezbędnego minimum, dlatego środki spożywcze należy pozyskiwać od dostawców spełniających warunki transportu różnych grup asortymentowych w tym produktów wymagających zachowania ciągu chłodniczego.

 3. Dostawcy muszą być poinformowani o wprowadzonych w placówce środkach ostrożności  i podjętych działaniach przeciwepidemicznych.

 4. Obowiązuje zakaz wchodzenia dostawców do pomieszczeń placówki – należy zapewnić stanowisko przyjęcia dostaw środków spożywczych oraz materiałów pomocniczych w którym kontakt z dostawcą ma jedynie osoba odpowiedzialna za przyjęcie dostawy.

 5. Zabronione jest witanie z dostawcami poprzez uścisk dłoni; kontakt z dostawcami należy ograniczyć  do niezbędnego minimum; w miarę możliwości należy zachować dystans społeczny.

 6. Stanowisko przyjęcia dostaw środków spożywczych należy dezynfekować przed i po przyjęciu każdej dostawy. 

 7. Na stanowisku przyjęcia dostaw należy zapewnić żel lub płyn do higienicznej dezynfekcji  rąk o właściwościach wirusobójczych oraz preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu  nie wymagający spłukiwania (np. Gastro Sept VC 621 Plus, BactoSan, Merida DesinfectinComplex,M430 Plus itp.). 

 8. Podczas przyjęcia dostaw  - dostawcę obowiązują środki ochrony osobistej, tj. rękawiczki jednorazowe oraz maseczka ochronna osłaniająca usta i nos, 

 9. Dostawca nie może wykazywać objawów chorobowych.

 10. Warunki dostawy należy każdorazowo ocenić zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą przyjęcia dostaw środków spożywczych.

 11. Wszelkie niezgodności dotyczące higieny dostawy w tym zachowań dostawcy należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi palcówki lub wyznaczonej osobie jak również należy poinformować właściciela firmy odpowiadającej za dostawę środków spożywczych.


§ 6

Bezpieczeństwo spożywania posiłków 


 1. Posiłki muszą być spożywane w małych grupach. 

 2. Miejsca spożywania posiłków muszą być utrzymane w reżimie sanitarnym – stoły, blaty, krzesła należy dezynfekować po każdej grupie oraz wietrzyć.

 3. Dzieci przed posiłkiem obowiązkowo muszą umyć ręce wodą z mydłem.

 4. Naczynia i sztućce po posiłku muszą być myte i dezynfekowane  termicznie przy wykorzystaniu zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania w temp. +82o C do +90oC; zmywarka musi być sprawna technicznie oraz systematycznie okamieniana.

 5. Dzieciom należy zapewnić dostęp do wody pitnej pod nadzorem opiekuna.


§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 4. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
  i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8

Obowiązki nauczycieli  w placówce:

 1. Wyjaśniają  dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
  i dlaczego zostały wprowadzone. 

 2. Nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

 3. Nie organizują mycia zębów przez dzieci na terenie placówki.

 4. Usuwają  z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystują  przybory sportowe,
  np. piłki, skakanki, obręcze, przekazują woźnym   do dezynfekcji

 5. Wietrzą salę, w której organizują  zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą gimnastykę  przy otwartych oknach.

 6. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu , organizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominają i dają przykład.

 7. Unikają  organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.§ 9


Zasady współpracy przedszkola z sanepidem


 1. Dyrektor przedszkola na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.

 2. Dyrektor wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.

 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub dzieci niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

 5. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej
  z szerzeniem się epidemii COVID-19.


§ 10


Zasady współpracy dyrektora przedszkola z organem prowadzącym


 1. Dyrektor przedszkola utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania ilości dzieci w przedszkolu.  

 2. Codziennie o godz. 10.00 przekazuje informację (e-mail) za pośrednictwem poczty elektronicznej do Naczelnika WEiSS oraz Wydziału Edukacji.

 3. W sytuacji wystąpienia problemów, zakażenia przekazuje informację telefoniczną bezpośrednio do Naczelnika WEiSS, a w przypadku braku takiej możliwości do Wydziału Edukacji.


§ 11

Przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej


 1. Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi drobnoustrojami w tym wirusem SARS-CoV-2, którego źródłem mogą być osoby mające kontakt
  z żywnością; w związku z powyższym personel bloku żywieniowego musi stosować podstawowe zasady higieny celem zredukowania ryzyka rozprzestrzeniania wirusa,   które obejmują: 

1) właściwą higienę rąk, 

2) higienę kasłania/kichania, 

3) zasady bezpieczeństwa żywności.

 1. Osoba wykazująca objawy chorobowe (wysoka temperatura, kaszel, osłabienie, trudności w oddychaniu) musi być bezwzględnie odsunięta od pracy. 

 2. Personel zobligowany jest myć ręce: 

- przed rozpoczęciem pracy, 

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

- po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

- po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

- po skorzystaniu z toalety, 

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa. 

 1. Dopuszcza się pracę w rękawiczkach jednorazowych wykonanych z materiałów przeznaczonych   do kontaktu z żywnością; przed każdym założeniem oraz po każdym ściągnięciu rękawic należy dokładnie umyć dłonie. 

 2. Bezwzględnie należy pamiętać o higienie rękawiczek – w przypadku rękawiczek lateksowych należy pamiętać, że podlegają one myciu i dezynfekcji tak samo jak ręce. 

 3. Rękawiczki uszkodzone podlegają natychmiastowej wymianie; często zaniedbuje się dezynfekcję rąk po zdjęciu rękawiczek jednorazowego użytku; mikroperforacje rękawiczek, niewidoczne gołym okiem, mogą niezauważenie prowadzić do skażenia rąk; dezynfekcja rąk po zdjęciu rękawiczek zabiega rozprzestrzenianiu się patogenu.

 4. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady zdejmowania rękawic ochronnych. 

 5. Zdejmowanie rękawic należy zacząć od uchwycenia jednej z nich na wysokości nadgarstka  w taki sposób, by nie dotykać skóry przedramienia, a w dalszej kolejności należy wywrócić ją wewnętrzną stroną na wierzch.

 6. Po zdjęciu pierwszej rękawicy należy ją przytrzymać w drugiej ręce, do której należy przyłożyć palce, wsuwając je pod rękawiczkę i zwijając ją wzdłuż dłoni. 

 7. Zdjęte rękawiczki należy wyrzuć do kosza wyłożonego workiem foliowym – kosz musi posiadać uchylną pokrywę. 

 8. Następnie należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub detergentem zawierającym minimum 60-procentowy alkohol.  1. Do szybkiej dezynfekcji powierzchni roboczych należy stosować preparat przygotowany przez producenta do bezpośredniego użycia  , który należy nanosić metodą natryskową; preparat działa w ciągu 60 sekund i nie wymaga spłukiwania.

 2. Stanowiska pracy oraz wyposażenie muszą być czyste i higieniczne.

 3. Powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, półki, klamki, włącznik światła itp.   muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekcyjnym o udowodnionej skuteczności wirusobójczej.

 4. Wszystkie obszary bloku żywieniowego powinny być regularnie i starannie sprzątane                    z użyciem środków chemicznych o właściwościach dezynfekcyjnych uwzględnionych w planie utrzymania higieny.

 5. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, włączników, powierzchni płaskich w tym blatów roboczych. 


§ 12

Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej 


 1. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak maseczki, rękawiczki w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy wyrzucać do pojemnika / worka na odpady zmieszane.

 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika zbiorczego. 

 3. Inne odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników zgodnie z obowiązującą procedurą. 

§ 13


Dane kontaktowe instytucji, w których można uzyskać informacje 
w sprawie COVID - 19


 1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w  Ostrowcu Świętokrzyskim: 

telefony alarmowe PSSE w Ostrowcu Św. w sprawie koronawirusa:
1) 690 873 344
2) 690 874 526
3) 502 664 974.

 1. Całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590 

 2. Lista szpitali zakaźnych –www.gov.pl

zał. nr 1 


Ostrowiec Świętokrzyski, ……………………

(data)

Oświadczenie

rodzica/rodziców/prawnego opiekuna/prawnych opiekunów 


Ja, niżej podpisany/a …………………………………….……………………………………………………………………..….………...

(imię i nazwisko)


zamieszkały/a ………………………………………………….…………………………………….                            (adres zamieszkania)

Aktualny telefon …………………………………………………………………………………

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………………….

                                                                                      (seria i numer)

wydanym przez …………….…………………….…..……….……….………….…….…....…...

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 1. Oświadczam, że nie mam możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem :


pracuję: ……………………………………………………………………………..                                         

  ………….……………………………………………..…………………………………….………………...…..

(podać miejsce pracy wraz z danymi kontaktowymi)


 1. Ze względu na organizację opieki na dzieckiem w sytuacji epidemiologicznej dyrektor przedszkola może dokonać weryfikacji przekazanych informacji dotyczących zatrudnienia rodzica i biorę pełna odpowiedzialność za podjętą decyzje związana  z przyprowadzeniem dziecka do placówki podczas epidemii COVID-19

 2. Oświadczam, iż nikt z domowników /zamieszkałych pod tym samym adresem /nie jest objęty kwarantanną  lub izolacją z powodu COVID – 19 a moje dziecko jest zdrowe. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania pobytu.

 3. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę zobowiązuję się nie przyprowadzać dziecka z jakimikolwiek objawami chorobowymi i stosować do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w przedszkolu;...…………………………………………

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 


Załącznik  nr 2 


………………………………………… 

                        pieczątka placówki


SZKOLENIE WEWNĘTRZNE NR   ……….. /2020 

zorganizowane dla pracowników zatrudnionych  

w ……………………………………………………………………………

w związku ze stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS –Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. 

Data zapoznania z procedurą: ………………….………… 

Podstawowe informacje przekazane pracownikom: 

 • COVID -19 

 • drogi przenoszenia koronawirusa SARS – COVID - 19

 • żywność a koronawirus 

 • ogólne środki ostrożności 

 • środki ostrożności na etapie przyjęcia dostaw środków spożywczych zalecenia dla pracowników bloku żywieniowego 

 • podstawowe zasady ograniczające ryzyko zakażenia koronawirusem

 • zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych  


Informacja przekazana przez: ………………………………………………….


Lista osób zapoznanych z procedurą  


Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Podpis

1
2
3
4
5
6

powrótOptymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_